Právnici

Podporné vyjadrenia významných slovenských právnikov nájdete na tejto stránke.

 

Treba sa nám zamyslieť nad životne dôležitou otázkou ľudského života a tým i jestvovania detí človeka. Nejde o jednoduchú otázku, to treba povedať, hoci problém existencie jednotlivca je vo svojej podstate problém jednoduchý, v niektorom prípade problém zložitý. Pritom možno povedať, že každému patrí právo na život. Ako treba chápať slová v tejto poslednej vete? Odpoveď znie: správne. Analyzujme teda vetu „každému patrí právo na život“. Pod prvým slovom „každý“ budeme rozumieť všetkých ľudí, ktorí obývajú túto zem, čiže úplný súhrn fyzických osôb. Slovo „patriť“ vyjadruje stav, že niečo nám prislúcha, náleží, je celkom prirodzene alebo má byť celkom prirodzene našou súčasťou, pretože niečo sme dostali od Boha a my s tým nesmieme ľahkomyseľne a len tak nakladať a ľahostajne sa správať. Výraz „právo“ nebude v tomto prípade znamenať právnické vymedzenie tohto výrazu, ale pôjde o oprávnený postup istým smerom, ktorý vedie k opodstatnenému odôvodneniu posledného slova vo vete. Ak patrí každému právo „na život“, tak mu patrí nárok na biologické jestvovanie, na narodenie, na aktívnu činnosť charakteristickú pre život. A do tohto procesu tvorby života nemal by človek, okrem ustanovených prípadov, umelo a necitlivo zasiahnuť.

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.

bývalý rektor Trnavskej univerzity v Trnave


Často krát ďakujem Bohu  za život našich štyroch detí ako aj za život našich šiestich vnukov. Podporujem právo na život nenarodených detí ako aj právo  na ľudský dôstojný život už narodených až po prirodzenú smrť. Tak, ako sa sa pošliapava právo na život nenarodených detí, tak isto mnohorakým spôsobom sa porušuje  základné ľudské právo na  dôstojnosť človeka. Osobnú angažovanosť za ochranu týchto ľudských práv považujem za povinnosť najmä kresťanov.

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave